KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ
(Tıp Merkezi Çalışan Adayları İçin)

ÖZEL BATI ÜROLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ/ Egemed Didim Tıp Merkezi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, adayların veya işe yeni başlayacak olanların işe alım sürecinde toplanan özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Mevzuatla getirilen yasal saklama süreleri saklı kalmak koşulu ile kişisel bilgileriniz, öz geçmişinizi almamızdan, profilinizde güncelleme yapılmasından veya bir iş fırsatı ile ilgili son görüşmemizden, vb. gibi aktivitelerin hangisi en son gerçekleşmiş ise, bu tarihten itibaren 1 yıl saklanacaktır. Bizimle veya bizim aracılığımız ile bir iş sözleşmesi yapmanız durumunda, ilgili kanun ve hükümler gereğince üçüncü taraflara karşı sorumluluklarımızı (vergi ve sosyal güvenlik hükümleri vb.) tam olarak yerine getirebilmemiz için gerekli olan süre boyunca bilgilerinizi tutmamız gerekmektedir. Bunun haricinde, yasal bir yükümlülüğümüz olmaması kaydıyla, 1 yıldan daha önce de bilgilerinizi silmemiz için bize başvurabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ÖZEL BATI ÜROLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ/ Egemed Didim Tıp Merkezi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nun öngördüğü şartlarda, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımıza göndermiş olduğunuz özgeçmişiniz kapsamında sizden Kimlik Verisi (Ad-Soy ad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi), İletişim Verisi (Telefon, Adres, E-mail), ve Eğitim ve Mesleki Veriler (Öğrenim Durumu, Sertifika ve Diploma Bilgileri, Yabancı Dil bilgileri, Eğitim ve Beceriler, CV, Aldığı Kurslar, İş Tecrübeleri, Referanslar) beklenmekte olup; Aşağıda belirtilenlerin haricinde (Sendika Bilgisi, Dini İnanç, Sağlık Verisi, Kan Grubu vs.) Özel Nitelikli Kişisel Veriler paylaşılması halinde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Sistemlerimizde özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan engellilik durumu bilgisi, sağlık verisi olması dolayısıyla özel nitelikli kişisel veridir. Bu veriniz özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik olarak tarafınızdan talep edilmektedir, Söz konusu bilgiyi paylaşmayı tercih etmediğiniz durumda, engelli adayı pozisyonunda istihdam edilmeniz gerekiyorsa, işveren yeterli bilgiyi edinememiş olacağı için, Egemed Didim Tıp Merkezinin size sunduğu istihdam aracılığı hizmetini, kendi iradenizle sınırlandırmış bulunmaktasınız. Benzer şekilde, özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan cinsiyet sorusu, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Genelge kapsamında tarafınıza iletilmektedir.

Adayların veya işe yeni başlayacak olanların işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri Şirketimiz tarafından; Egemed Didim Tıp Merkezinin insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Şirket kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası kapsamına uygun olarak ve ilaveten aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Toplanan kişisel verileriniz,

 • Size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

-İstihdam yaratmak,

-Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

-Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,

-Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak,

-Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak,

 • Adayın veya işe başlayacak olan kişinin niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzü doğrulamak ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizi kaydetmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Hastanede güvenlik ve benzeri amaçlar için kamera kullanım yolu ile kişisel veriler işlenerek şüpheli işlemlerin araştırılması, şikâyetlerin değerlendirilmesi

Amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Egemed Didim Tıp Merkezi tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.egemed.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır.

Sistemlerimizde profil ve özgeçmiş oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. Egemed Didim Tıp Merkezine bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Egemed Didim Tıp Merkezin yasal haklarını saklı tutmaktadır.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak,

 • Şirket içi iletişimin sağlanması,
 • Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirket’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirket’imizin, kişisel verilerinizin taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlığa maruz kalması halinde savunma hakkının kullanılabilmesi adına gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle verilerinizin paylaşılması, (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, talep/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim süreci, mali işler v.b.),
 • Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin,

Resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve diğer yükümlülüklerine uyulması, maksatları ile başta Egemed Didim Tıp Merkezi ilgili departman personeline ve amirlerine, Şirket yöneticilerine, iş ortaklarına, Şirket hissedarlarına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve yasal güvenlik çerçevesinde KVKK’In 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;  www.egemed.com.tr’ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Egemed Didim Tıp Merkezi tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta yolu ile iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan internet sitemiz ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu ve (var ise) kişilik envanteri formu başta olmak üzere aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla da toplanmaktadır:

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu,
 • İş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan sair internet siteleri,
 • Adayların şirketimize e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri;
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
 • Şirketin platformunu geliştirmek ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaat gereği, Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere web sitesinde kullanılan Çerezler ile elektronik olarak,
 • İŞ-KUR üzerinden gerçekleşen alımlar, iş başı eğitim kapsamında yönlendirilen adaylar,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 • VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Egemed Didim Tıp Merkezi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Egemed Didim Tıp Merkezi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Egemed Didim Tıp Merkezi tarafından;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • VERİ SAHİBİ BAŞVURU USULÜ

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.egemed.com.tr/anasayfa/ internet adresimizden veya kurumumuzdan temin edebileceğiniz VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU ’nu kullanarak veya formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile Şirketimize iletebilirsiniz ya da Şirketimize doğrudan başvurabilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.egemed.com.tr/anasayfa/) yayınlanır.

ÖZEL BATI ÜROLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ

Egemed Didim Tıp Merkezi

İletişim: Cumhuriyet mh. 19 Mayıs cad. no:63

Didim/ AYDIN

www.egemed.com.tr/anasayfa/

444 10 81

10

Yıllık Tecrübe

50

Uzman Doktor

30

Branş

6930

Mutlu Hasta